10 feb

Reactie op Verkeerskundige analyse kruispunten Breevaart en Bikobrug

De gemeente Gouda is van plan een intelligente verkeersregelinstallatie te plaatsen op het Breevaartkruispunt en het kruispunt Bikobrug. Voor aanvang van dit project heeft de gemeente een verkeerskundige analyse laten uitvoeren van beide kruisingen.

Deze analyse heeft de gemeente Gouda voorgelegd aan het Verkeersberaad, waar de GAB deel van uitmaakt.

De reactie van de GAB kunt u hier lezen.

10 feb

Standpunt GAB op herinvoering eigen bijdrage Wmo

De afgelopen weken heeft het wetsvoorstel om het abonnementstarief in de Wmo af te schaffen en de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage opnieuw in te voeren ter consultatie gelegen.

De GAB heeft op het wetsvoorstel gereageerd.

Het wetsvoorstel beoogt een rem te zetten op ‘oneigenlijk’ gebruik van de voorzieningen in de Wmo en beoogt mensen ook zelf meer te laten bijdragen voor deze voorzieningen. M.a.w. het is bedoeld om het zorggebruik af te remmen.

Maar voor mensen met een levenslange en levensbrede zorgvraag is afremming volkomen misplaatst want zij hebben de zorg gewoon nodig. Net als het eigen risico in de Zorgverzekeringswet, die zijn zij altijd kwijt. Dit geldt ook voor Wmo ondersteuning, dit is geen luxe voor mensen met een beperking maar noodzakelijke hulp. Zonder deze ondersteuning kunnen zijn niet deelnemen aan de samenleving. Dus voor mensen met een beperking is het geen remmiddel maar een boete voor gehandicapt of ziek zijn.

Eigen bijdragen en eigen betalingen leiden volgens ons tot discriminatie wanneer deze structureel zijn en daarmee disproportioneel worden. En daarmee is het strijdig met het VN-verdrag Handicap.

Wij pleiten in onze reactie daarom voor handhaving van het abonnementstarief voor diegenen die levenslang en levensbreed een beperking hebben.

In bijgaande brief kunt u onze volledige reactie lezen.

Ook de Coalitie voor Inclusie heeft gereageerd op het wetsvoorstel. Hun reactie kunt u hier lezen.

29 jan

In Memoriam: Thijs Zuidam

Met veel verdriet laten wij u weten dat Thijs Zuidam, lid van onze GAB, op 22 januari 2024 is overleden.

Thijs was jarenlang de spil van de GAB. Hij werd in 2007 lid. Zijn ziekte zorgde ervoor dat hij beperkingen ervaarde in zijn dagelijks leven. Deze ervaringsdeskundigheid wilde hij in breder verband inzetten om de positie van mensen met een beperking in Gouda te verbeteren.

Thijs had een belangrijke inbreng. Door zijn enthousiasme en doortastendheid wist hij de positie van mensen met een beperking in Gouda succesvol te verbeteren. Zo heeft hij meegedacht over de toegankelijkheid van Cinema Gouda, de Chocoladefabriek, de renovatie van het oude Stadhuis en nog veel meer.

Met lange vergaderingen over beleidskwesties maakte je Thijs niet blij, hoewel hij wel altijd aanwezig was. Thijs was een man van de praktijk en een mensenmens. Door zijn persoonlijkheid was hij dé verbinder; binnen de GAB, met de gemeente en met andere Goudse organisaties. Thijs legde gemakkelijk contact en wist precies bij wie hij moest zijn. Moest er een openbare ruimte opnieuw worden ingericht? Dan zorgde Thijs ervoor dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking werd meegenomen. Hij stelde niet zomaar iets voor, hij was deskundig en kende de regels. Ook zette hij altijd de ervaringsdeskundigen van de GAB op de juiste plek in om mee te denken.

Naast zijn waardevolle inbreng, herinneren we Thijs vooral door wie hij was. Een man die zichzelf nooit voorop stelde, maar altijd eerst aan een ander dacht. Een zeer aimabele man, met een positieve levensinstelling.

Dankzij Thijs is de stad Gouda weer een stukje inclusiever en toegankelijker geworden. Wij gaan verder waar hij gebleven is, op de constructieve en positieve manier die Thijs eigen was.

We zullen Thijs enorm missen en wensen zijn vrouw, kinderen en alle nabestaanden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur en deelnemers van de GAB

28 jun

GAB brengt advies uit over de nieuwe verordening Wmo en jeugdhulp

De GAB heeft advies uitgebracht over de nieuwe verordening Wmo en jeugdhulp. Lees het advies hier.
Onderdeel van de nieuwe verordening is het aangepaste beleid ten aanzien van het persoonsgebonden budget.
Ook heeft de gemeente het afwegingskader gebruikelijke hulp opnieuw opgesteld.
De GAB heeft over al deze onderdelen een kritisch geluid laten horen.

Lees het advies over het PGB beleid hier.

Lees het advies over het afwegingskader gebruikelijke hulp hier.

18 mei

Gewijzigd Artikel 1 grondwet onthuld

In het huis van de stad is woensdag de nieuwe tekst van het eerste artikel uit de grondwet onthuld. De onthulling vond plaats op initiatief van de Regenboog Alliantie Gouda, de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking en de gemeente Gouda.

De feestelijke onthulling werd bijgewoond door veel Gouwenaren en gevierd met geweldige muziek van de Bridge Band, een band bestaande uit musici met en zonder lichamelijke beperking.

In januari van dit jaar werd in de eerste kamer de officiële wijziging van het artikel aangenomen. Aan de tekst van het artikel, dat de basis is voor de bestrijding van discriminatie in Nederland, is nu ook een verbod op discriminatie op basis van ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ toegevoegd.

Heike Brandes, voorzitter van de Regenboog Alliantie Gouda: “Het feit dat artikel 1 prominent aanwezig is in ons Huis van de Stad, sterkt ons in het gevoel te mogen zijn wie we zijn, en als zodanig welkom te zijn. Gewaardeerd Gouwenaar te zijn. En ik hoop van harte dat geen enkele inwoner zich ooit hoeft te beroepen op dit artikel. Het feit dat we deze onthulling mogen doen op IDAHOT (de internationale dag tegen holebifobie en transfobie) is een mooie symbolische toevoeging.”

Ook de Goudse adviesraad voor mensen met een Beperking is blij met de wijziging, en hoopt dat deze ook in de praktijd tot uiting zal komen. Cynthia Beverloo: “Deze grondwetswijziging is mooi, maar we zijn er nog niet. Deze rechten moeten voelbaar worden in de praktijk. Pas dan maak je echt een stap naar de inclusieve samenleving. Daarom doe ik een beroep op jullie allemaal. Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat deze wijziging van Artikel 1 voelbaar wordt voor iedereen met en zonder beperking.”

Het artikel, dat prominent aanwezig is in de hal van het Huis van de Stad, is onthuld door wethouder Anna van Popering-Kalkman en tweede kamerlid Alexander Hammelburg, namens D66 een van de initiatiefnemers van de wijziging. De heer Hammelburg: “Geweldig om te zien dat Gouwenaars als ze hun Huis van de Stad binnenkomen, direct de grondwettelijk opdracht zien om nooit te discrimineren. Ook niet tegen LHBTQI+ personen en mensen met een beperking.”

Regenboog Alliantie Gouda en Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking

Cynthia Beverloo
V. l.n.r.: Cynthia Beverloo, Anna van Popering-Kalkman, Alexander Hammelburg, Heike Brandes
De Bridge Band
06 mei

UITNODIGING

ONTHULLING ARTIKEL 1 VAN DE GRONDWET

17 MEI 2023

Ruim 40 jaar geleden vond de grote Grondwetsherziening van 1983 plaats en kreeg het discriminatieverbod een plek in het eerste artikel van onze Grondwet. Op 17 januari 2023 werden handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd aan de discriminatiegronden.

Woensdag 17 mei 2023 vindt om 19:00 uur de onthulling plaats van de tekst van Artikel 1 van de Grondwet in het atrium van het Huis van de Stad.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn

Programma:

18:30 uur

  • Ontvangst gasten met een muzikaal optreden van de Bridge Band

19:10 uur

  • Aanvang Openingsprogramma
  • Welkom namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking en Regenboog Alliantie Gouda
  • Optreden wethouder Anna van Popering-Kalkman, gevolgd door de onthulling
  • Optreden stadsdichter Jeffrey van Geenen
  • Toelichting door Tweede Kamerlid Alexander Hammelburg, initiatiefnemer van de wetswijziging

20:00 uur

  • Einde programma; aanvang gemeenteraadsvergadering

Wij hopen u op 17 mei te begroeten!

Met vriendelijke groeten,

Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking

Regenboog Alliantie Gouda

12 dec

Wetsvoorstel eigen bijdrage Wmo huishoudelijke hulp

Het kabinet is van plan om in 2025 het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp te vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

De Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking heeft een reactie ingestuurd op de internetconsultatie wetsvoorstel Wmo eigen bijdrage huishoudelijke hulp, de reactie lees je hier.

De reactie is opgesteld door de Coalitie voor Inclusie, waar de GAB in vertegenwoordigd is.

Tot en met vandaag kan nog gereageerd worden op het wetsvoorstel via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/weteigenbijdragehuishoudelijkehulp

Iedere burger of organisatie kan zijn/haar inbreng geven.

Als je het eens bent met de inbreng van de GAB kun je de reactie onderschrijven en insturen/uploaden op de website van de internetconsultatie.

Je kunt natuurlijk ook je eigen mening/ervaring insturen.

Hoe meer reacties, hoe beter!