Lopende acties

 

Februari 2021

 

Verbeteren toegankelijkheid toilet

Naar aanleiding van het contact van de GAB met de gemeente Gouda is er besloten om het toilet op de Markt toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Het probleem met het huidige nieuwe toilet was dat de deur van het toilet vaak geblokkeerd werd door gestalde fietsen of marktspullen.

De gemeente gaat op advies van de GAB het toilet een kwartslag tegen de klok in draaien. Hierdoor is de deur weer vrij toegankelijk. De deur komt zo richting de Markt te staan.

Op basis van de marktindeling denkt de gemeente dat er geen problemen zullen voorkomen met nabije kramen en/of voorraden.

 

Januari 2020. Start van Lokale Inclusie Agenda

De gemeente Gouda heeft de GAB gevraagd om mee te denken over een uitvoeringsplan voor het VN-verdrag handicap, een zogenoemde Lokale Inclusie Agenda.

Er zal eerst een plan van aanpak gemaakt worden, daarvoor heeft de gemeente het adviesbureau InclusionLab gevraagd.

Een belangrijk speerpunt voor de GAB is de toegankelijkheid van openbare en voor publiek bestemde gebouwen. Hier moet nog een grote slag geslagen worden! De GAB wil dat de grootste struikelblokken op korte termijn worden opgelost.

Ervaart u problemen op het gebied van toegankelijkheid of in het meedoen aan de samenleving? Laat het ons weten!

 

Openbare en rolstoeltoegankelijke toiletten   

Gouda’s 50 + partij heeft op 19 juni 2019 een motie ingediend over het tekort aan openbare en rolstoeltoegankelijke toiletten in Gouda. Dit naar aanleiding van het uitgebrachte advies van de GAB van 3 december 2018, waarin de GAB stelt dat er veel te weinig openbare toiletten in Gouda zijn.

Het college heeft op 6 november deze motie beantwoord. Hierin geeft het college aan dat zij vinden dat er voldoende openbare en rolstoeltoegankelijke toiletten aanwezig zijn, en dat er ook geen bewegwijzering nodig is.

De GAB, de Ondernemersvereniging Gouda en Gouda’s 50+ partij zijn niet blij met dit besluit van het college en beraden zich op vervolgstappen.

Waar de GAB wel blij mee is, is dat de Gemeente Gouda van plan is om volgend jaar een nieuw rolstoeltoegankelijk openbaar toilet op de markt te plaatsen die aan alle vereisten voldoet. De gemeente heeft de GAB hierover om advies gevraagd.

In het kader van Open Monumentendag en het evenement Gouda, niks mis mee!  heeft de GAB een korte lijst gemaakt met toiletten die tot op zekere hoogte rolstoeltoegankelijk zijn.

 

Paden Houtmansplantsoen

De paden in het Houtmansplantsoen zijn in het voorjaar voorzien van een bitumenlaag: een teermengsel in combinatie met steengrit.

De begaanbaarheid van de paden is hierdoor verminderd en er kwamen klachten van vrijwilligers en bewoners van verpleeghuis de Hanepraij.

De Gemeente Gouda heeft de GAB in november 2019 om advies gevraagd teneinde de begaanbaarheid van de paden te verbeteren. De GAB heeft de situatie beoordeeld en geconcludeerd dat de begaanbaarheid voor rolstoelgebruikers geen probleem zou moeten zijn, behalve een bepaald stuk. De gemeente gaat proberen dit stuk beter toegankelijk te maken.

 

Wandelpaden in het park Atlantis

De gemeente heeft de GAB laten weten dat zij de wandelpaden in het park Atlantis in het voorjaar van 2019 wil aanpakken omdat er nu veel hobbels zijn door boomstronken. Er komt een halfverharding in de vorm van het product Stabilizer. Dit product is ook toegepast op het Westmolenpad (Goverwelle). Tot nu toe zijn heeft de gemeente hier diverse positieve reacties op gekregen.

De GAB heeft geadviseerd om de bovenlaag zo vlak mogelijk te houden, dus een bovenlaag met zo min mogelijk los materiaal.

 

Keurmerk Goudawijzer

Alle (semi-)overheidswebsites die zijn opgeleverd ná 23 september 2018, moeten per 23 september 2019 voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Die eisen schrijven bijvoorbeeld voor dat de website goed te gebruiken moet zijn door blinden en slechtzienden, maar ook door andere mensen met een beperking.

Gemeente Gouda heeft aan de GAB gevraagd of zij de Goudawijzer wil testen op toegankelijkheid.

De GAB is nog niet tevreden over de mate van digitale toegankelijkheid en is nog in overleg met de gemeente om dit te verbeteren.

 

Wijk-dijkverbinding Gouda Oost

Er is sinds kort een nieuwe wijk-dijkverbinding met brug en dijktrap bij de Leo Vromantoren in Gouda Oost. Deze verbinding is niet rolstoeltoegankelijk. De GAB werkt hierin samen met de werkgroep Gouda Krimpenerwaard en is nog in overleg met Wijkteam Oost.

 

Waaiersluis

De GAB heeft samen met de werkgroep Gouda Krimpenerwaard een brief gestuurd naar de minister van Binnenlandse zaken over de mogelijkheid van een toegankelijke brug over de Waaiersluis.

 

Toegankelijkheid Filmhuis Gouda

Het Filmhuis Gouda heeft de GAB gevraagd om hun toegankelijkheid te toetsen.

De GAB heeft ter plekke onderzoek gedaan en geconstateerd dat het filmhuis onvoldoende toegankelijk is voor mensen die rolstoelgebonden zijn.

 

Vloeren Huis van de Stad

De gemeente is bezig om de publieke vloeren in het Huis van de Stad aan te passen qua voorzieningenniveau.  Zij heeft de GAB verzocht om het ontwerp te toetsen op locatie.

Dit is intussen uitgevoerd en er is een uitgebreide lijst met verbeterpunten gemaakt.

 

Verbouwing Chocoladefabriek

De gemeenteraad heeft in mei dit jaar  ingestemd met het plan voor de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek.

Daarbij is budget vrijgemaakt om de verbouwing te realiseren waarmee het plan uitgevoerd kan worden. De chocoladefabriek heeft aan de GAB gevraagd om mee te kijken in de ontwerpfase en een reactie op te stellen.

Intussen is het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp klaar, en wordt in januari begonnen met de aanbesteding.

 

Rolstoeltoegankelijk toilet Chocoladefabriek

De GAB heeft een aantal suggesties gedaan aan de Chocoladefabriek om het rolstoeltoegankelijke toilet beter toegankelijk te maken.

De Chocoladefabriek heeft veel van de suggesties overgenomen, waar de GAB blij mee is.

 

Project: Westergouwe, een inclusieve wijk

De GAB is betrokken bij het project Westergouwe, een inclusieve wijk.

In dit project zijn verschillende partijen betrokken, zoals Mozaïek Wonen, Woonpartners, Zorgpartners, Kwadraad en Kwintes.

Op 9 september was er een feestelijk ondertekenmoment in Westergouwe om de start van het innovatieprogramma Westergouwe als Inclusieve wijk te markeren, zie foto.

Er wordt gewerkt aan een masterplan en de GAB is gevraagd om een checklist en advies te schrijven over toegankelijkheid van zowel huizen als omgeving.

Op 3 december worden de visie, doelen en ideeën gepresenteerd, een belangrijk moment in het project.

 

Uitvoering VN-verdrag handicap

De gemeente Gouda heeft een Uitvoeringsagenda over Inclusie en diversiteit vastgesteld.

In deze uitvoeringsagenda is het VN-verdrag handicap en de Lokale Inclusie Agenda duidelijk benoemd, met een belangrijke rol van de GAB daarbij.

De gemeenteraad heeft op 17 juli jongstleden ingestemd met een begrotingswijziging, waarmee financiering voor de Uitvoeringsagenda voor 2019 geregeld is.

Dat betekent dat er ook iemand geworven zal worden die de Lokale Inclusie Agenda gaat opzetten, in samenwerking met de GAB.