10 feb

Standpunt GAB op herinvoering eigen bijdrage Wmo

De afgelopen weken heeft het wetsvoorstel om het abonnementstarief in de Wmo af te schaffen en de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage opnieuw in te voeren ter consultatie gelegen.

De GAB heeft op het wetsvoorstel gereageerd.

Het wetsvoorstel beoogt een rem te zetten op ‘oneigenlijk’ gebruik van de voorzieningen in de Wmo en beoogt mensen ook zelf meer te laten bijdragen voor deze voorzieningen. M.a.w. het is bedoeld om het zorggebruik af te remmen.

Maar voor mensen met een levenslange en levensbrede zorgvraag is afremming volkomen misplaatst want zij hebben de zorg gewoon nodig. Net als het eigen risico in de Zorgverzekeringswet, die zijn zij altijd kwijt. Dit geldt ook voor Wmo ondersteuning, dit is geen luxe voor mensen met een beperking maar noodzakelijke hulp. Zonder deze ondersteuning kunnen zijn niet deelnemen aan de samenleving. Dus voor mensen met een beperking is het geen remmiddel maar een boete voor gehandicapt of ziek zijn.

Eigen bijdragen en eigen betalingen leiden volgens ons tot discriminatie wanneer deze structureel zijn en daarmee disproportioneel worden. En daarmee is het strijdig met het VN-verdrag Handicap.

Wij pleiten in onze reactie daarom voor handhaving van het abonnementstarief voor diegenen die levenslang en levensbreed een beperking hebben.

In bijgaande brief kunt u onze volledige reactie lezen.

Ook de Coalitie voor Inclusie heeft gereageerd op het wetsvoorstel. Hun reactie kunt u hier lezen.

28 jun

GAB brengt advies uit over de nieuwe verordening Wmo en jeugdhulp

De GAB heeft advies uitgebracht over de nieuwe verordening Wmo en jeugdhulp. Lees het advies hier.
Onderdeel van de nieuwe verordening is het aangepaste beleid ten aanzien van het persoonsgebonden budget.
Ook heeft de gemeente het afwegingskader gebruikelijke hulp opnieuw opgesteld.
De GAB heeft over al deze onderdelen een kritisch geluid laten horen.

Lees het advies over het PGB beleid hier.

Lees het advies over het afwegingskader gebruikelijke hulp hier.

22 aug

Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag

De VNG kreeg signalen dat de toewijzing van hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag niet altijd snel en doeltreffend verloopt.

De GAB herkent dit beeld in de gemeente Gouda.

Samen met patiƫntenorganisaties heeft de VNG een publicatie gemaakt met tips en aanbevelingen voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken.

Deze brochure ‘Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag’ bevat tips en adviezen voor de aanvrager, de Wmo-consulent, en (revalidatie)artsen en behandelaren die adviseren over hulpmiddelen.

De GAB onderschrijft de brochure en beveelt deze van harte aan bij de Wmo consulenten van de gemeente Gouda. Maar ook is de brochure een handig hulpmiddel voor aanvragers van Wmo voorzieningen.

U kunt de brochure hier lezen.