07 sep

Met een rolstoel naar Open Monumentendag? Dat kan in Gouda!

Voor het eerst is er tijdens Open Monumentendag in Gouda, op zaterdag 14 september en zondag 15 september, informatie over toegankelijkheid van de monumenten. Zowel in de folder als op internet is per monument te vinden waar je met een rolstoel naar binnen kunt om het tijdens deze dag opengestelde gedeelte te bezichtigen.  Bovendien is praktische informatie beschikbaar waar zich op die dag rolstoeltoegankelijke toiletten bevinden.

Vrijwilliger Yvonne Balvers, die zowel bij Open Monumentendag als bij de GAB betrokken is, heeft deze informatie voor het eerst geïnventariseerd. Niet alle monumenten zijn toegankelijk maar veel wel, helemaal of gedeeltelijk. Soms zijn drempels met een hellingbaan te nemen, soms is een andere ingang te gebruiken.

In de folder die tijdens deze dagen wordt uitgedeeld wordt met behulp van een icoontje per monument weergegeven hoe het staat met de algemene toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel. Op de website is per monument uitgebreidere informatie is te vinden. Voor een totaaloverzicht welke Goudse monumenten met een rolstoel te bezoeken zijn zie  https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naar-toe/, vul “Gouda” in en klik op ‘zoeken’.

Of de toegankelijkheid van een bepaald monument voldoet aan jouw specifieke behoeften, hangt af van je persoonlijke situatie. Neem hiervoor contact op met het betreffende monument.

Helaas werkt het filteren via het rolstoelicoontje nog niet goed op deze site maar daar wordt aan gewerkt. Je kunt per monument wel zien of er een rolstoelicoontje bij staat.

 

02 sep

Gouda Niks Mee dag: wat is er te doen?

Op 31 augustus besteedde het AD Groene Hart een groot artikel aan het door de GAB en de SOG georganiseerde evenement op 12 oktober 2019: Gouda, niks mis mee!

De hele dag staat in het teken van leven met een beperking. Er zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur tal van activiteiten in de binnenstad, zoals een informatiemarkt, een rolstoelparcours, en de cabaretier Vincent Bijlo treedt op!

Lees het artikel hier!

14 aug

GAB en SOG organiseren evenement “Gouda,Niks mis mee!”

In het kader van de landelijke Week van de Toegankelijkheid organiseren de GAB en de SOG (De samenwerkende ondernemers uit de Goudse Binnenstad) op 12 oktober het evenement “Gouda, Niks Mis Mee!”

Het wordt een dag vol activiteiten in de straten van de binnenstad, vol demonstraties, informatie, muziek, cabaret en plezier. Om te laten zien dat, door elkaar te ontmoeten, door met elkaar te delen je tot nieuwe ideeën en inzichten kan komen voor verdere samenleving.

Wij nodigen iedereen uit om op 12 oktober te komen kijken in de binnenstad.

In de media en op deze website zal t.z.t. te lezen zijn wat er allemaal te doen is.

Tot 12 oktober!

28 jun

Paden in Steinse Groen verbeterd

De gemeente Gouda heeft de paden in het Steinse Groen beter begaanbaar gemaakt voor rolstoelgebruikers.

Cyclus, die tot 1 januari 2019 in opdracht voor de gemeente Gouda werkte, had gekozen voor Belgisch mijnsteen om de paden op een aantal locaties aan te vullen.

Deze grote steen bleek veel problemen op te leveren voor mensen in een rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel.

Helaas had de gemeente geen advies gevraagd aan de GAB.

De GAB ontving veel klachten over de onbegaanbare paden en heeft de gemeente verzocht een oplossing te zoeken.

Gelukkig pakte de gemeente dit goed op, en intussen heeft de gemeente de paden laten verbeteren door middel van half verharding  met een kleinere korrel.  De paden zijn nu veel beter begaanbaar geworden.

De GAB zal in de gaten houden of de paden in het najaar en de winter ook goed begaanbaar blijven.

 

 

27 jun

Gemeente gaat met GAB openbare (rolstoel)toiletten inventariseren

Naar aanleiding van het in december 2018 uitgebrachte advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking over de gewenste uitbreiding van openbare toiletten in het centrum van Gouda, heeft Gouda’s 50+ partij onlangs een motie ingediend waarin zij het college van B&W verzoeken het probleem van het tekort aan openbare en toegankelijke toiletten op te lossen.

In de motie wordt het College gevraagd te onderzoeken welke toiletten bij winkels en restaurants et cetera aangeduid kunnen worden als openbaar toilet die ook gebruikt kan worden door mensen met een beperking. Ook vragen zij de openbare toiletten die aanwezig zijn te voorzien van stickers en bewegwijzering in de stad.

Tot slot vragen zij aan het college om te onderzoeken of uitbreiding van openbare toiletten en rolstoeltoegankelijke toiletten noodzakelijk is.

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking is blij met deze motie, die breed gedragen wordt door de Gemeenteraad van Gouda.

De GAB zal betrokken worden bij het bovengenoemd onderzoek en het College hierin adviseren.

 

 

16 mei

Paden Steinse Groen worden verbeterd

De GAB ontving klachten over de paden met kiezelstenen in het Steinse Groen. Het AD Groene Hart benaderde ons en wij gingen poolshoogte nemen.

Het Steinse Groen is opgeknapt en daarbij zijn een aantal paden belegd met grove en grote stenen, wat een obstakel is voor rolstoelgebruikers en mensen met een rollator. Voorheen waren dit halfverharde paden die goed begaanbaar waren.

Gelukkig heeft de gemeente Gouda de klachten serieus genomen en stappen ondernomen om de paden weer te verharden zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Lees het artikel in het AD Groene Hart hier

 

 

 

 

12 mei

Gouda geselecteerd voor Innovatieprogramma Inclusieve wijk

Het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk ondersteunt 24 gemeenten en hun lokale partners bij het ontwikkelen van een goed afgestemd aanbod voor en aanpak van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en bewoners die te maken hebben met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. De kijkrichting voor dit innovatieprogramma is de woonplek van mensen met genoemde beperkingen.

De gemeente Gouda heeft zich samen met een aantal lokale partijen, waaronder de GAB, aangemeld voor dit innovatieprogramma. De nieuwe wijk Westergouwe leent zich bij uitstek voor dit programma. Maar de gemeente wil ook graag breder kijken dan alleen Westergouwe. Welke lessen kunnen getrokken worden uit bestaande wijken (zoals Goverwelle)? Wat zijn goede voorbeelden van andere gemeenten? Welke innovaties kunnen overgenomen worden in bestaande wijken?

De projectgroep van het innovatieprogramma (ministeries van VWSBZK en het G40-Stedennetwerk) selecteerde 24 gebiedscoalities, en Gouda zit daarbij!

In de gebiedscoalitie van Gouda nemen een aantal lokale partijen deel, waaronder de GAB, Zorgpartners, Mozaïek Wonen en Kwadraad.

Dinsdag 18 juni is de startbijeenkomst van dit programma, en binnenkort is er in Gouda een feestelijk ondertekeningsmoment met de deelnemers van de Goudse gebiedscoalitie.

De gebiedscoalitie gaat de komende maanden aan de slag met de volgende onderwerpen: 1. De lokale opgave in beeld brengen; 2. Het aanbod vergroten van (geclusterd) woonzorgvormen; en 3. Minder mensen in een ongeschikte woning laten wonen.

 

01 mei

Zeilen met een beperking

De Goudse Watersportvereniging Elfhoeven heeft sinds dit seizoen een programma voor het zeilen met mensen met een beperking.

Op de ochtenden van 7 mei, 22 mei en 6 juni is nog plaats voor deelnemers. Deelnemers kunnen zich aanmelden door middel van een inschrijfformulier.

Ga voor meer informatie naar http://www.elfhoeven.nl/265_zeilen-met-een-beperking.html , e-mailadres:  zeilenmeteenbeperking@elfhoeven.nl

Bellen kan ook: Hans de Wit,  06 54 90 72 14.

 

 

04 apr

Advies GAB Onderwijshuisvesting leidt tot amendement

De GAB heeft onlangs advies uitgebracht over het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2017- 2032 (IHP). Lees het advies van de GAB hier

Een inclusieve samenleving begint met inclusief onderwijs, daartoe is huisvesting een belangrijke randvoorwaarde. In het IHP lijkt het College niet zichtbaar gekozen te hebben voor een beweging richting Inclusief Onderwijs. Ontwikkelingen zoals de Wet Passend Onderwijs en het VN-verdrag Handicap vinden we niet terug in het plan. Net zomin als een beleidsambitie om toe te werken naar voor iedereen toegankelijke onderwijsgebouwen en meer passende onderwijsplekken.

Het IHP is de afgelopen weken in de gemeenteraad behandeld. Het advies van de GAB werd door verschillende partijen positief omarmd, zodanig dat PvdA en GroenLinks een amendement indienden om de toegankelijkheid van schoolgebouwen als kader op te nemen in het IHP.  Het amendement is aangenomen met dank aan o.a. PvdA, GroenLinks, PvdD en de D’66 wethouder die dit amendement zelfs namens het college ondersteunde. Zowel SGP, ChristenUnie en GoudaPositief vonden dit amendement onnodig.