28 jun

GAB brengt advies uit over de nieuwe verordening Wmo en jeugdhulp

De GAB heeft advies uitgebracht over de nieuwe verordening Wmo en jeugdhulp. Lees het advies hier.
Onderdeel van de nieuwe verordening is het aangepaste beleid ten aanzien van het persoonsgebonden budget.
Ook heeft de gemeente het afwegingskader gebruikelijke hulp opnieuw opgesteld.
De GAB heeft over al deze onderdelen een kritisch geluid laten horen.

Lees het advies over het PGB beleid hier.

Lees het advies over het afwegingskader gebruikelijke hulp hier.

18 mei

Gewijzigd Artikel 1 grondwet onthuld

In het huis van de stad is woensdag de nieuwe tekst van het eerste artikel uit de grondwet onthuld. De onthulling vond plaats op initiatief van de Regenboog Alliantie Gouda, de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking en de gemeente Gouda.

De feestelijke onthulling werd bijgewoond door veel Gouwenaren en gevierd met geweldige muziek van de Bridge Band, een band bestaande uit musici met en zonder lichamelijke beperking.

In januari van dit jaar werd in de eerste kamer de officiële wijziging van het artikel aangenomen. Aan de tekst van het artikel, dat de basis is voor de bestrijding van discriminatie in Nederland, is nu ook een verbod op discriminatie op basis van ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ toegevoegd.

Heike Brandes, voorzitter van de Regenboog Alliantie Gouda: “Het feit dat artikel 1 prominent aanwezig is in ons Huis van de Stad, sterkt ons in het gevoel te mogen zijn wie we zijn, en als zodanig welkom te zijn. Gewaardeerd Gouwenaar te zijn. En ik hoop van harte dat geen enkele inwoner zich ooit hoeft te beroepen op dit artikel. Het feit dat we deze onthulling mogen doen op IDAHOT (de internationale dag tegen holebifobie en transfobie) is een mooie symbolische toevoeging.”

Ook de Goudse adviesraad voor mensen met een Beperking is blij met de wijziging, en hoopt dat deze ook in de praktijd tot uiting zal komen. Cynthia Beverloo: “Deze grondwetswijziging is mooi, maar we zijn er nog niet. Deze rechten moeten voelbaar worden in de praktijk. Pas dan maak je echt een stap naar de inclusieve samenleving. Daarom doe ik een beroep op jullie allemaal. Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat deze wijziging van Artikel 1 voelbaar wordt voor iedereen met en zonder beperking.”

Het artikel, dat prominent aanwezig is in de hal van het Huis van de Stad, is onthuld door wethouder Anna van Popering-Kalkman en tweede kamerlid Alexander Hammelburg, namens D66 een van de initiatiefnemers van de wijziging. De heer Hammelburg: “Geweldig om te zien dat Gouwenaars als ze hun Huis van de Stad binnenkomen, direct de grondwettelijk opdracht zien om nooit te discrimineren. Ook niet tegen LHBTQI+ personen en mensen met een beperking.”

Regenboog Alliantie Gouda en Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking

Cynthia Beverloo
V. l.n.r.: Cynthia Beverloo, Anna van Popering-Kalkman, Alexander Hammelburg, Heike Brandes
De Bridge Band
06 mei

UITNODIGING

ONTHULLING ARTIKEL 1 VAN DE GRONDWET

17 MEI 2023

Ruim 40 jaar geleden vond de grote Grondwetsherziening van 1983 plaats en kreeg het discriminatieverbod een plek in het eerste artikel van onze Grondwet. Op 17 januari 2023 werden handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd aan de discriminatiegronden.

Woensdag 17 mei 2023 vindt om 19:00 uur de onthulling plaats van de tekst van Artikel 1 van de Grondwet in het atrium van het Huis van de Stad.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn

Programma:

18:30 uur

  • Ontvangst gasten met een muzikaal optreden van de Bridge Band

19:10 uur

  • Aanvang Openingsprogramma
  • Welkom namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking en Regenboog Alliantie Gouda
  • Optreden wethouder Anna van Popering-Kalkman, gevolgd door de onthulling
  • Optreden stadsdichter Jeffrey van Geenen
  • Toelichting door Tweede Kamerlid Alexander Hammelburg, initiatiefnemer van de wetswijziging

20:00 uur

  • Einde programma; aanvang gemeenteraadsvergadering

Wij hopen u op 17 mei te begroeten!

Met vriendelijke groeten,

Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking

Regenboog Alliantie Gouda

12 dec

Wetsvoorstel eigen bijdrage Wmo huishoudelijke hulp

Het kabinet is van plan om in 2025 het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp te vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

De Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking heeft een reactie ingestuurd op de internetconsultatie wetsvoorstel Wmo eigen bijdrage huishoudelijke hulp, de reactie lees je hier.

De reactie is opgesteld door de Coalitie voor Inclusie, waar de GAB in vertegenwoordigd is.

Tot en met vandaag kan nog gereageerd worden op het wetsvoorstel via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/weteigenbijdragehuishoudelijkehulp

Iedere burger of organisatie kan zijn/haar inbreng geven.

Als je het eens bent met de inbreng van de GAB kun je de reactie onderschrijven en insturen/uploaden op de website van de internetconsultatie.

Je kunt natuurlijk ook je eigen mening/ervaring insturen.

Hoe meer reacties, hoe beter!

 

 

 

15 feb

Nieuw: Boek Eigen regie als basis

Het Boek ‘Eigen regie als basis’  wordt op zaterdag 19 februari om 11.00 uur aangeboden aan wethouder Corine Dijkstra, bij Samma, Turfmarkt 18 in Gouda.

Een van de twee schrijvers, Margit van Hoeve is Goudse. Carla Weller en Karin van Dijk leden van de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking gaven advies.

In verband met Corona worden gasten verspreid over de dag  tot 17.00 uur ontvangen.

Wilt u bij de overhandiging van het boek aan wethouder Dijkstra aanwezig zijn?
Onderaan dit bericht staat de contactinformatie.

 

Over het boek:

Eigen regie als basis
Aan de slag om eigen regie in een leven met beperkingen vanzelfsprekend te maken

Wat is de betekenis van eigen regie in een leven met beperkingen? Wanneer heb je eigen regie en hoe ziet dat eruit? En hoe kan een overheid bijdragen aan eigen regie? En hoe draagt respect voor eigen regie bij aan een betere samenleving? De Coalitie voor Inclusie (https://coalitievoorinclusie.nl) heeft in samenwerking met de Geluksacademie (www.geluksacademie.org) het boek ‘Eigen regie als basis’ geschreven. Daarin staat wat eigen regie betekent, wat de waarde ervan is voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking. Eigen regie gaat niet alleen over menselijke sympathie, maar ook over de inrichting van de samenleving. “Wat doen onze keuzes met de eigen regie”, hoort een standaardvraag te zijn bij beleidskeuzes op alle levensterreinen. Het boek geeft naast een aanmoediging om hierover met elkaar in gesprek te gaan, ook advies over de manier waarop dat tot resultaat kan leiden.

Belangrijk in jouw leven

Als je aan mensen met een beperking vraagt ‘Wat is echt belangrijk in jouw leven?’, dan krijg je vaak als antwoord ‘Leven zoals ik wil en daar zelf de regie over hebben’. Dat is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Helemaal als een vraag om ondersteuning gezien wordt als verlies van eigen regie. Soms is er juist ondersteuning nodig om zelfstandiger door het leven te kunnen gaan.

In gesprek gaan

Het boek wil een brug slaan door het bevorderen van wederzijds begrip. Het is een hulpmiddel bij het samen nadenken over wat eigen regie is, wat daarvoor nodig is en hoe je dit kunt ondersteunen en uitvoeren. Zo geeft het boek adviezen aan beleidsmedewerkers en andere medewerkers van gemeenten en aan de gemeente gelieerde zorgorganisaties over hoe zij in gesprek kunnen gaan met mensen met een beperking. En het adviseert mensen met een beperking hoe zij eigen regie op de agenda in hun gemeente kunnen krijgen. Zodat bij alle besluiten vanzelfsprekend wordt gekeken naar de consequenties ervan voor mensen met een beperking. Maar ook voor de samenleving als geheel. In het boek is een speels instrument te vinden om met elkaar in gesprek te komen over eigen regie.

Inzicht geven

Door de verhalen van zowel mensen met een beperking als van professionals die dagelijks betrokken zijn met beleid voor mensen met een beperking wordt duidelijk wat de impact is op iemands leven als je de regie kwijtraakt. Maar ook wat er gebeurt als de regie is behouden of zelfs is teruggegeven. In de meeste gevallen is dat voor alle partijen een zorg minder!

Brede ondersteuning

Acht organisaties steunen de boodschap van ‘Eigen regie als basis’. Movisie, Ieder(in), Per Saldo, Niets Over Ons Zonder Ons, All inclusive, Vereniging Inclusie Nederland, Wij Staan Op! en de Veerkracht Centrale roepen iedereen die ermee te maken heeft op, om het gesprek met elkaar aan te gaan. En weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Gebruik dit boek als leidraad!

Uitreiking boek

We hebben ervoor gekozen het boek uit te reiken aan verschillende landelijke organisaties die vanuit hun rol het verschil kunnen maken op het thema eigen regie.

Op 18 februari wordt het aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. Het zijn juist de gemeenten die met hun beleid en uitvoering invloed hebben op de mate van eigen regie van mensen hebben.

Op 16 februari wordt het aangeboden aan Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman. Het is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties

Op 16 februari wordt het boek aangeboden aan Bart Smals, lid van de Tweede Kamer voor de VVD en voorzitter van vaste commissie voor VWS

Lokale aanbieding

In verschillende gemeenten zal het boek aangeboden worden aan wethouders sociaal domein.

In Gouda wordt het boek op 19 februari om 11.00 uur bij Samma aan de Turfmarkt 18 aangeboden aan wethouder Corine Dijkstra, WMO, Jeugdhulp en Publieke Gezondheid.

NB Het boek is geschreven door Ruth Deddens en Margit van Hoeve, de laatste is inwoner van Gouda en interim-voorzitter van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking (GAB).

Carla Weller, secretaris van de GAB en Karin van Dijk, lid van de GAB hebben geadviseerd over het boek.

Meer informatie over boek en hoe te bestellen kunt u vinden op

https://coalitievoorinclusie.nl/vn-ambassadeurs/projecten/eigen-regie-als-basis/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margit van Hoeve, secretaris van de Coalitie voor Inclusie mob; 0640725710 email: margitvanhoeve@gmail.com of Ruth Deddens bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie en coördinator van de Geluksacademie.

 

 

 

 

15 feb

Lokale Inclusie Agenda Gouda

In december 2021 heeft het college van Gouda een lokale Inclusie agenda ontwikkeld.

Een mooie 1e stap naar een inclusieve samenleving!

Dit plan ligt nu ter behandeling in de gemeenteraad.

Lees het commentaar van de GAB op de agenda hier