Wat is de GAB?

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) is een onafhankelijke adviesraad van en voor mensen met een beperking uit de gemeente Gouda.

De GAB bestaat uit mensen met diverse handicaps uit Gouda. Omdat de leden zelf een beperking hebben, beschikken zij over een schat aan ervaringskennis.

De GAB komt op voor de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Gouda. De Adviesraad is in 2005 opgericht.

Wat willen wij?

We streven ernaar dat mensen met een handicap of chronische aandoening volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen we op zoveel mogelijk plekken; bij de gemeente, de lokale politiek, maatschappelijke organisaties en ondernemers, en in de media.

In onze advisering en belangenbehartiging beroepen we ons op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten!  Dus verwachten we van de gemeente en andere partijen dat dit verdrag wordt nageleefd.

Onze belangenbehartiging is levensbreed. Ze richt zich op veel verschillende  thema’s. Te weten: zorg en ondersteuning, wonen, onderwijs, werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en inclusie.

Wat is onze doelstelling?

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking streeft een samenleving na die zó is ingericht, dat iedereen binnen zijn/haar mogelijkheden kan deelnemen op alle levensterreinen.

Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap is ons toetsingskader op basis waarvan wij onze standpunten verhelderen, onderbouwen en uitdragen. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een handicap of chronische ziekte.

Onze doelen zijn:

  • gelijke kansen en gelijke behandeling van mensen met een beperking;
  • fysieke en sociale toegankelijkheid voor iedereen;
  • eigen regie, maatwerk en keuzevrijheid als uitgangspunten voor behandeling, ondersteuning en begeleiding.

Wat doen wij?

De GAB geeft vanuit het perspectief van mensen met een beperking advies aan de gemeente Gouda en de lokale adviesraden sociaal domein (GASD en GCR), en daarnaast aan organisaties, bedrijven en instellingen uit Gouda. Dit doen wij op basis van onze eigen (ervarings)deskundigheid en op basis van signalen uit de Goudse samenleving.

Advisering over toegankelijkheid

De GAB adviseert de gemeente en andere organisaties en bedrijven uit Gouda over toegankelijkheid. Als het over gebouwen gaat voeren wij vaak een toegankelijkheidsonderzoek of een schouw uit, waar wij adviezen aan verbinden om het gebouw beter toegankelijk te maken. Ook herinrichtingsplannen van de gemeente Gouda worden aan ons ter toetsing voorgelegd. Onze adviezen over toegankelijkheid vindt u hier.

Advisering binnen het sociaal domein

Een belangrijk deel van de advisering van de Goudse Adviesraad richt zich op het sociaal domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). We voeren overleg met ambtenaren en adviseren de gemeentelijke adviesraden sociaal domein. Zo maakt de GAB onderdeel uit van het netwerk van de GASD, en een lid van de GAB neemt op persoonlijke titel deel aan de GCR. Op deze wijze kan de GAB indirect en direct een belangrijke stempel drukken op de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal domein. Onze adviezen over het sociaal domein vindt u hier.

Wie is onze achterban?

De achterban van de GAB bestaat uit burgers met een lichamelijke beperking of chronische ziekte uit Gouda. Via deze website, Facebook en Twitter en Gouda Bruist leggen wij contact met hen en weten zij ons te vinden als ze iets willen melden of vragen.

De GAB heeft een panel bestaande uit een twintigtal mensen met een beperking uit Gouda. Dit panel wordt door de GAB regelmatig bevraagd over specifieke onderwerpen.

Daarnaast onderhoudt de GAB contacten met diverse lokale en landelijke organisaties, zoals de Reumavereniging Gouda e.o., de Goudse cliëntenraad sociaal domein, ISV Gouda  Vereniging voor Aangepast Sporten, Ieder(in), Wij Staan Op, Budgethoudersvereniging Per Saldo, de Coalitie voor inclusie en de Oogvereniging.

De GAB vergadert 6 keer per jaar. We voeren tweemaal per jaar overleg met de wethouder sociaal domein. Met een groot aantal ambtelijke medewerkers hebben we regelmatig overleg.

Daarnaast onderhouden de leden van de GAB contact met gemeenteraadsleden, met de pers, en met diverse geledingen uit de Goudse samenleving, zoals de horeca en winkeliers.